Účební obory

Tříleté, ukončené závěrečnou zkouškou
středoškolské vzdělání (maturitu) lze získat absolvováním dvouletého nástavbového studia

Zemědělec – farmář (41-51H/01)

Učební obor (41-51-H/01)

Příprava studentů pro resort zemědělství, orientovaný na základy zemědělské výroby a služeb, pro rodinný život na venkově

Studenti se naučí

 • základům ručního a strojního obrábění kovů (zámečnické práce)
 • řídit, opravovat a seřizovat zemědělské stroje a traktory
 • pěstovat zemědělské plodiny (setí, ošetřování a sklizeň)
 • ošetřovat a krmit hospodářská zvířata
 • obsluhovat obilní kombajn, nakladače a stájovou mechanizaci
 • znát základy obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zemědělských podniků s využitím všech poznatků výpočtní techniky
 • dbát o ekologii, ochranu a tvorbu životního prostředí

Bezplatně mají možnost získat řidičský průkaz na traktor, osobní (nákladní) automobil, svářečský průkaz a osvědčení pro práci s vysokozdvižným  vozíkem a motorovou pilou.

Profil absolventa

 • ovládá základní činnosti v zemědělství (zpracování a příprava půdy, setí, ošetřování, sklizeň a úprava plodin, přeprava materiálu, krmení a ošetřování hospodářských zvířat)
 • ovládá základní opravy zemědělské techniky, seřízení a řízení motorových vozidel (traktory, osobní a nákladní automobily)
 • osvojí si základní činnosti v zemědělském podnikání

Uplatnění absolventa po vyučení

 • v zemědělské činnosti (mechanizace práce, pěstování plodin a chov zvířat) a zpracovatelském průmyslu
 • v opravárenství
 • při obsluze a řízení motorových vozidel
 • při svařování a zámečnických pracích
 • při práci s vysokozdvižným vozíkem ve skladech

Pro učební obor jsou k dispozici specializované, moderně vybavené učebny a pracoviště. Během tříletého studia je praktikováno střídání týdenních cyklů teorie a odborného výcviku. Odborný výcvik je zajišťován na dobře vybavených pracovištích učiliště a  smluvních – školních závodů. Veškerá výuka teoretická a praktická je hrazena státem. Pro žáky zajištěno ubytování na domově mládeže a stravování. Ve škole i na domově mládeže je možnost zapojení do mimoškolní činnosti (kroužky sportovní a kulturní).

Přijímáme žáky, kteří ukončí 8. a 9. třídu ZŠ na základě podané přihlášky a lékařského vyšetření, do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

UČEBNÍ PLÁN 
Zahradník, zahradnice (41-52-H/01)

Učební obor – 41-52-H/01

Příprava studentů na práci v zemědělství, ve všech zahradnických oborech a úpravy květinových vazeb 

Studenti se naučí

 • zvládat práce ve všech zahradnických oborech
 • množit, vysazovat, osetřovat, hnojit zahradnické rostliny ve sklenících i na volné půdě, realizovat sadové úpravy (okrasné zahradnictví)
 • zhotovit běžné vazačské výrobky (vazby z čerstvých živých i suchých materiálů)
 • osvojovat si různé aranžérské techniky (čerstvé a suché vypichované vazby, prostorové ozdoby pro všechny příležitosti – adventní, smuteční, svatební kytice…)
 • zvládat technologii zpracování ovoce a zeleniny
 • znát základy obchodní činnosti, podnikání a vedení menších zahradnických podniků s využitím všech poznatků výpočetní techniky
 • dbát o ekologii, ochranu a tvorbu životního prostředí
 • ovládá použití, opravy a udržování drobných ručních zahradnických nářadí a obsluhu zahradnických strojů (malotraktor s adaptéry, motorová pila, vysokozdvižný vozík)
 • zvládá základy sadovnických úprav (výsadba dřevin, zakládání travnatých porostů, budování drobných staveb), osvojí si základní činnosti v zahradnickém podnikání

Bezplatně mají možnost získat osvědčení pro práci s motorovou pilou, vysokozdvižným vozíkem a křovinořezem.

Uplatnění absolventa po vyučení

 • v zahradnické činnosti (pěstování zeleniny, ovoce, květin a sadové úpravy) a zpracovatelském průmyslu
 • v oblastech květinářství, dekoratérství a vazačských úprav
 • při obsluze zahradnických strojů a zařízení
 • při práci s vysokozdvižným vozíkem a obsluze a řízení motorových vozidel (T)

Přijímáme žáky, kteří ukončí 8. a 9. třídu ZŠ na základě podané přihlášky a lékařského vyšetření, do tříletého oboru, zakončeného závěrečnou zkouškou s výučním listem. 

UČEBNÍ PLÁN 

Maturitní obory

Čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou
absolventi mohou pokračovat ve studiu na kterékoliv VOŠ nebo VŠ

Agropodnikání směr – Provoz (41-41-M/01)

Agropodnikání směr – PROVOZ (41-41-M/01)

Charakteristika směru
Skladba vyučovaných předmětů a volba témat pro teoretickou i praktickou výuku jsou podřízeny tomu, aby byl absolvent dostatečně připraven pro své pozdější uplatnění. Vedle předmětů všeobecných je kladen důraz na předměty odborné (viz. učební plán). Dostatečný časový prostor je ve výuce věnován i předmětům ekonomickým.

Uplatnění absolventů

 • ve výrobních provozech prvovýroby – práce agronoma, zootechnika, mechanizátora, skladníka, nákupčího, distribučního technika aj.
 • v samostatné podnikatelské činnosti,
 • ve službách pro zemědělství,
 • ve zpracování a odbytu zemědělské produkce,
 • v plemenářských organizacích,
 • v nákupních a obchodních organizacích,
 • v šlechtitelských s semenářských podnicích,
 • v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci – cukrovary, pivovary, sladovny, mlýny aj.
 • v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství apod.),
 • v ekonomických útvarech organizací, jako obchodní zástupci v oblasti prodeje potravinářských výrobků,
 • v útvarech státní správy a samosprávy, zejména venkovských obcí,
 • ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny,
 • v dalších činnostech podle příslušného směru.

Profil absolventa
Obecné vědomosti a dovednosti a postoje Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • disponoval dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci
 • chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,
 • chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,
 • uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu
 • umět získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky
 • získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých
 • cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat
 • rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti
 • byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání,
 • dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků
 • používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie
 • uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost
 • porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.
 • uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení
 • osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochran zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů, dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval
  o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam
 • projevoval smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním

Bezplatně má možnost získat řidičský průkaz na traktor a osobní automobil.

Odborné vědomosti a dovednosti a postoje
Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • ovládal odbornou terminologii studijního oboru
 • chápal biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů
 • dokázal realizovat hlavní zásady pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách trvale udržitelného a ekologicky vhodného zemědělství
 • uměl běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata
 • znal základní ekonomické pojmy a dovedl se orientovat v tržní ekonomice
 • byl schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin a materiálů, prodeji produktů a vedení jednoduchých dokladů o pohybu finančních prostředků v podniku, měl základní znalosti související se založením soukromé farmy nebo firmy
 • byl schopen vést předepsané pracovní záznamy a evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce
 • ovládal zásady pěstitelských technologií rostlin a dokázal je uplatnit v praxi při respektování zásad péče o životní prostředí
 • ovládal zásady chovu zvířat a dokázal je realizovat v souladu s etikou
 • znal základní postupy laboratorních rozborů půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských výrobků, uměl zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat patřičná doporučení týkající se opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí
 • měl základní vědomosti o běžných druzích materiálů, strojních součástech a mechanismech používaných v zemědělství
 • měl přehled o zemědělských strojích a zařízeních a ovládal principy jejich činnosti
 • ovládal řízení motorových vozidel skupin T a B (případně C)
 • dokázal kvalifikovaně vykonávat základní odborné práce v daném oboru, rozuměl teoretickým principům těchto činností, ovládal jejich praktické provedení, byl schopen cílevědomě uplatňovat své vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací, měl základní pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti v agrokomplexu specifikované pro chlapce a děvčata uměl stylizovat obchodní dopisy a další písemnosti
 • byl schopen posoudit zemědělskou výrobu z hlediska možného negativního dopadu na životní prostředí, eliminovat nežádoucí vlivy a chránit životní prostředí měl potřebné znalosti z oblasti hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • případně získal další vědomosti a dovednosti obsažené v odborných výběrových předmětech charakterizujících jednotlivá zaměření (např. zemědělský provoz a služby, podnikání v oboru, ekologické zemědělství a potravinářství, agroturistika, chov koní a jezdectví apod.)

 

Agropodnikání směr – Ekonomika (41-41-M/01)

Charakteristika směru
Studenti získají plné středoškolské ekonomické vzdělání a navíc jsou dostatečně seznámeni se zemědělskou problematikou (jsou zde vyučovány i předměty odborné).

Uplatnění absolventů
Absolvent studijního oboru agropodnikání má možnost uplatnit se v širokém spektru celého agrokomplexu a to především:

 • v ekonomických útvarech organizací, jako účetní, ekonom, plánovač, pokladní, sekretářka, normovač apod.
 • v pojišťovnictví (likvidace škod v zemědělství apod.)
 • jako obchodní zástupci v oblasti prodeje potravinářských výrobků
 • v útvarech státní správy a samosprávy, zejména venkovských obcí
 • ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbě krajiny
 • ve výrobních provozech prvovýroby – práce agronoma, zootechnika, mechanizátora, skladníka, nákupčího, distribučního technika aj.
 • v samostatné podnikatelské činnosti
 • ve službách pro zemědělství
 • ve zpracování a odbytu zemědělské produkce
 • v plemenářských organizacích
 • v nákupních a obchodních organizacích
 • v šlechtitelských s semenářských podnicích
 • v podnicích zpracovávajících zemědělskou produkci – cukrovary, pivovary, sladovny, mlýny aj.
 • v dalších činnostech podle příslušného směru

Profil absolventa
Obecné vědomosti a dovednosti a postoje Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • disponoval dovednostmi potřebnými pro seberealizaci a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci
 • chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti
 • uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci
 • chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích
 • uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně a písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu
 • umět získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky
 • získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých
 • cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,
 • byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání
 • dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků
 • používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie
 • uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost, porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.
 • uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení
 • osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochran zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů
 • dokázal poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam
 • projevoval smysl pro čestnost a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním

Bezplatně má možnost získat řidičský průkaz na traktor a osobní automobil.

Odborné vědomosti a dovednosti a postoje
Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

 • ovládal odbornou terminologii studijního oboru
 • chápal biologickou a chemickou podstatu procesů probíhajících v organismech rostlin a živočichů
 • dokázal realizovat hlavní zásady pěstování rostlin a chovu zvířat v podmínkách trvale udržitelného a ekologicky vhodného zemědělství
 • uměl běžnými metodami posoudit stav prostředí pro rostliny a zvířata
 • znal základní ekonomické pojmy a dovedl se orientovat v tržní ekonomice
 • byl schopen využívat základních poznatků z ekonomiky a zásad podnikání při nákupu surovin a materiálů, prodeji produktů a vedení jednoduchých dokladů o pohybu finančních prostředků v podniku, měl základní znalosti související se založením soukromé farmy nebo firmy
 • byl schopen vést předepsané pracovní záznamy a evidenci potřebnou pro jednotlivé úseky práce
 • ovládal zásady pěstitelských technologií rostlin a dokázal je uplatnit v praxi pri respektování zásad péče o životní prostředí
 • ovládal zásady chovu zvířat a dokázal je realizovat v souladu s etikou
 • znal základní postupy laboratorních rozborů půdy, vody, hnojiv, krmiv a zemědělských výrobků, uměl zaznamenávat výsledky rozborů a vyvozovat patřičná doporučení týkající se opatření při pěstování rostlin, chovu zvířat, zpracování zemědělských produktů a péče o životní prostředí
 • měl základní vědomosti o běžných druzích materiálů, strojních součástech a mechanismech používaných v zemědělství
 • měl přehled o zemědělských strojích a zařízeních a ovládal principy jejich činnosti
 • ovládal řízení motorových vozidel skupin T a B (případně C)
 • dokázal kvalifikovaně vykonávat základní odborné práce v daném oboru, rozuměl teoretickým principům těchto činností, ovládal jejich praktické provedení, byl schopen cílevědomě uplatňovat své vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých problémových situací, měl základní pracovní návyky potřebné pro praktické činnosti v agrokomplexu specifikované pro chlapce a děvčata
 • uměl stylizovat obchodní dopisy a další písemnosti
 • byl schopen posoudit zemědělskou výrobu z hlediska možného negativního dopadu na životní prostředí, eliminovat nežádoucí vlivy a chránit životní prostředí
 • měl potřebné znalosti z oblasti hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • případně získal další vědomosti a dovednosti obsažené v odborných výběrových předmětech charakterizujících jednotlivá zaměření (např. zemědělský provoz a služby, podnikání v oboru, ekologické zemědělství a potravinářství, agroturistika, chov koní a jezdectví apod.)

 

Přírodovědné lyceum – (78-42-M/05)

Příprava žáků ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména technologického a přírodovědného charakteru

Cíle studijního oboru

 • podchytit žáky s hlubším zájmem o přírodu, ochranu životního prostředí a přírodní vědy, kteří mají studijní předpoklady a ambice
 • poskytnout těmto žákům vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i odborného charakteru, které jim umožní snadněji se rozhodovat o dalším vzdělávání
 • orientovat přípravu žáků na náročné studium na vysokých a vyšších odborných školách, připravit je nejen po stránce vědomostí, dovedností a postojů

Profil absolventa

 • disponuje znalostí dvou světových jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace
 • osvojí si základní poznatky z ekonomiky, informačních a komunikačních technologií, umí používat matematické a ekonomické vědomosti a dovednosti při řešení reálných situací, zvládá techniku administrativy
 • zná význam vzdělání pro svoji osobní kariéru, má předpoklady pro uplatnění se na trhu práce, osvojí si dovednosti organizovat a řídit své další studium a pracovní činnost
 • osvojí si poznatky z biologie, geografie, chemie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciálního vzdělání v oblasti chemie, biologie, potravinářství, ochrany životního prostředí, zemědělství, technologií zpracování surovin
 • dovede analyzovat přírodovědné problémy, osvojí si přírodovědné metody a postupy používané v laboratořích, chápe principy základních technologií v energetice, chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, při ochraně a tvorbě životního prostředí

Uplatnění absolventa po maturitě

 • studium na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, učitelství, zemědělství apod.
 • uplatnění v činnostech laboratorního i provozního charakteru v oblastech příslušné profilace
 • práce v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech příslušné profilace
UČEBNÍ PLÁN 
Ekologie a životní prostředí – (16-01-M/01)

   Studijní obor 16-01-M/002

V současné době se obor neotevírá.

   Příprava žáků ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách, zejména přírodovědného charakteru, případně k uplatnění  v praxi v oblastech spojených s ochranou životního prostředí. 

Cíle studijního oboru

 • podchytit žáky s hlubším zájmem o přírodu, ochranu životního prostředí a přírodní vědy, kteří mají studijní předpoklady a ambice
 • poskytnout těmto žákům vědomosti a dovednosti všeobecně vzdělávacího i odborného charakteru, které jim umožní snadněji se rozhodovat o dalším vzdělávání
 • orientovat přípravu žáků na náročné studium na vysokých a vyšších odborných školách, připravit je nejen po stránce vědomostí, ale i  dovedností a postojů

Profil absolventa

  • disponuje znalostí světového jazyka na úrovni běžné hovorové komunikace
  • osvojí si základní poznatky z ekonomiky, informačních a komunikačních technologií, zvládá techniku administrativy, uznává a respektuje ekologické zákonitosti, dovede pracovat s informacemi z oblasti ekologie, orientuje se v předpisech o ochraně přírody, aktualizuje své vědomosti, dovednosti a informace o celkovém stavu životního prostředí
  • osvojí si poznatky z biologie, botaniky, zoologie, lesnictví, ekologie a ochrany prostředí, chemie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciálního vzdělání v oblasti chemie, biologie, potravinářství, ochrany životního prostředí, zemědělství, technologií zpracování surovin
 • dovede analyzovat přírodovědné problémy, osvojí si přírodovědné metody a postupy,  chápe principy základních technologií v energetice, při ochraně a tvorbě životního prostředí a je obeznámen s problematikou obnovitelných zdrojů energií, toxických látek, hospodaření s odpady.

Uplatnění absolventa po maturitě

 • studium na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na biologii, životní prostředí, potravinářství, učitelství, zemědělství apod.
 • práce ve státní správě např. referáty životního prostředí, inspekční činnost, chráněné území přírody …, nebo ve sféře výroby a služeb např. ekologické útvary průmyslových podniků, laboratoře, odpadová hospodářství, rekultivace …     
Chemik operátor – (28-42-L/01)

Studijní obor 28-42-L/01

 Příprava žáků k práci v chemickém průmyslu (všech možných zaměření), na chemickou výrobu (technologický proces) a na průběžnou kontrolu chemické výroby (laboratorní kontrola). Absolventi budou také připraveni k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

 

Cíle studijního oboru

 • podchytit žáky s hlubším zájmem o chemii v jakékoliv oblasti chemické výroby (anorganická chemie, organická chemie, biochemie, petrochemie aj.)
 • připravit absolventa na flexibilitu – umět se přizpůsobit měnícím se požadavkům a podmínkám
 • díky výběrovým a volitelným předmětům se žáci mohou již během studia připravovat (specializovat) na budoucí zaměstnání (speciální obor)
 • zvolené specializaci podřidit i odborný výcvik
 • připravit žáky prostřednictvím učebních okruhů (struktura a vlastnosti látek, základy strojírenství a elektrotechniky, technologické procesy a řízení, průběhy procesů a dějů, kontrola a rozbory látek, ekonomie, ekologie a bezpečnost průběhů dějů a procesů) na rozmanitou možnost uplatnění, a to nejen v chemickém průmyslu
 • orientovat přípravu žáků na náročné studium na vysokých a vyšších odborných školách
 • připravit žáky nejen po stránce vědomostí, dovedností a postojů, ale též pro praktický osobní život
 • podnítit absolventy k využívání svých znalostí při ochraně a tvorbě životního prostředí

Uplatnění absolventa po maturitě

 • v celém spektru chemického průmyslu (s hlavní specializací na farmaceutický a plastikářský průmysl) – iniciátorem byly velmi známé firmy, kterým chybí kvalifikovaní pracovníci – Ivax Pharmaceuticals s. r. o., Opava (dříve Galena, nyní majitel Teva Pharmaceuticals), Linaset a. s., Alfa Plastik a. s., PF Plasty CZ s. r. o.
 • uplatnění v činnostech laboratorního i provozního charakteru
 • práce v administrativní a správní činnosti zejména v oblastech zvoleného oboru
 • pokračování v prohlubování znalostí a dovedností studiem na vysokých a vyšších odborných školách
UČEBNÍ PLÁN 

Nasdstavbové obory

Dvouleté s maturitní zkouškou